ESF projekt

Název projektu: Jsme si opravdu rovni a rovny?
Reg. č.:
CZ.1.04/3.4.04/76.00262
Termín realizace projektu: 1.7.2012 – 30.6.2015

Obsah projektu:

Cílem projektu je zlepšení přístupu zaměstnavatelů k zaměstnancům při slaďování rodinného a pracovního života na Tišnovsku.
Projekt je určen jak pro zaměstnavatele, tak pro jejich zaměstnance, stejně jako pro osoby vracející se po rodičovské dovolené na trh práce a osoby nezaměstnané. Zaměstnavatelé zapojení do projektu jsou připraveni realizovat genderová opatření a opatření směřující ke slaďování pracovního a rodinného života, ale postrádají odborné kapacity na zavedení potřebných organizačních změn a podpůrných opatření pro zaměstnance. Zaměstnanci, zejména osoby vracející se po rodičovské dovolené, potřebují zvýšení svých profesních kompetencí v oblasti slaďování pracovního a rodinného života a zvýší se tím i jejich možnosti na trhu práce. Nezaměstnaní se budou účastnit akreditovaného pečovatelského kurzu, a mohou tak snáze získat zaměstnání.
Projekt podpoří nejen do projektu zapojené firmy/organizace, současně nabídne vzdělávací aktivity, postupy i informační materiály, které prostřednictvím Úřadu práce v Tišnově budou využitelné dalšími zaměstnavateli a zaměstnanci.
V rámci projektu bude realizován genderový audit ve firmách, zřízeno genderové poradenské centrum pro veřejnost, realizovány semináře zaměřené na problematiku rovných příležitostí a vznikne služba péče o děti (předškolka) za účelem udržení či získání zaměstnání.
Účelné je i vytvoření místní spolupráce mezi firmami, neziskovými organizacemi, úřady místní samosprávy a státní správy zaměřenou na snižování horizontálního a vertikálního rozdělení trhu práce podle pohlaví. Plánované aktivity bude realizovat Rodinné centrum Studánka s realizačním týmem projektu ve spolupráci s partnery (Siemens Drásov, Město Tišnov, Subterra Tišnov, GIC Nora o.p.s.) i se spolupracovníkem Úřadu práce Tišnov.

Klíčové aktivity:

Číslo aktivity: 01

Název klíčové aktivity: Zahájení realizace projektu

V zahajovací fázi realizace projektu (červenec – září 2012) zajistí manažerka a asistentka genderu obsazení
projektového týmu a účastníky pro konání akreditovaných pečovatelských kurzů s hlídáním dětí. Manažerka
bude komunikovat s partnery projektu. Finanční manažerka zodpovídá za zajištění ekonomického obsahu
projektu a zajišťuje správu technických záležitostí projektu.
Dále dojde k technickému vybavení týmu – nákup vybavení a technického zázemí pro službu péče o děti,
poradenskou místnost a přednáškovou místnost.
Od září 2012 začne fungovat služba péče o děti – předškolka.
Manažerka a administrativní asistentka vytvoří časově tematický plán konkrétních genderových seminářů.
Genderová konzultantka začne s konzultacemi v genderové problematice.
Výstupem této KA budou osvědčení o absolvování pečovatelských kurzů.

Více o VŘ na pečovatelku

Fotogalerie – 1.6.2012 schůzka zájemkyň o pečovatelku

VŘ na Technické zázemí 8.6.-22.6. (hodnocení 27.6.2012) – Výzva k podání nabídek

Číslo aktivity: 02

Název klíčové aktivity: Akreditované pečovatelské kurzy

Kurzy budou probíhat v červenci a srpnu 2012 v prostorách RC Studánka Tišnov.
Kurz má celkem 162 hodin, z toho 130 vyučovacích hodin a 32 hodin praxe.
Účastníci kurzu musí mít věk 18 let, dobrý zdravotní stav a morální bezúhonnost.
Kurz bude nabídnut osobám evidovaným na Úřadu práce v Tišnově a osobám vracejícím se po RD do
zaměstnání, případně široké veřejnosti.
Lektorský sbor ŽVS Vesna, o.s.: Mgr. Hana Květinská (odborný poradce kurzů); Mgr. Miloslava Bártová, MUDr.
Lenka Dvořáková, Bc. Eva Sladká, Mgr. Lenka Klumpnerová, Dagmar Škrabalová, Jana Vejsadová
Ukončení kurzu: závěrečnými zkouškami – část písemná (test) a část ústní.
Úspěšní absolventi obdrží certifikát platný v celé ČR i v Rakousku a Německu.
Uplatnění absolventů kurzů: v zařízeních pro handicapované, organizacích poskytujících pečovatelské služby v
rodinách, mateřských centrech, miniškolkách, samostatně na živnostenský list, jako au-pair v zahraničí ap.
Z absolventů kurzů bude snaha vybrat 3 osoby na HPP – pečovatel/ka o děti a 3 osoby na DPP či DPČ – na
hlídání dětí při genderově orientovaných seminářích či rekvalifikačních kurzech ÚP osobám s malými dětmi.

Více o 1. běhu kurzu

Fotografie z 1. běhu kurzu

Více o 2.běhu kurzu

Fotografie z 2. běhu kurzu

Číslo aktivity: 03

Název klíčové aktivity: Genderové poradenství

Genderové poradenství bude probíhat po celou dobu trvání projektu a bude prováděno genderovou
konzultantkou (ve spolupráci se supervizorkou a manažerkou). Je určeno pro partnery projektu i pro veřejnost.
Bude probíhat jako internetové poradenství, telefonické či formou osobní schůzky s genderovým odborníkem v
poradenské místnosti v RC Studánka. V případě osobní schůzky bude nabídnuta možnost hlídání dětí
pečovatelkou či pečovatelem RC Studánka, o.s. Poradenství se zaměřovat na otázky rovných příležitostí,
slaďování rodiného a pracovního života a flexibilní formy práce na současném pracovním trhu.
Konzultantka je studentkou oboru sociologie doktorského prezenčního studia a absolventkou genderových studií
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Technické vybavení poradenské místnosti bude obsahovat kancelářský stůl a židli, skříň, pohovku, křeslo,
konferenční stolek, šatní skříň, kontejner, počítač s příslušenstvím, mobilní telefon a tiskárnu, diktafon.
Výstupem této KA budou záznamy o vykonaném poradenství.

Více o poradenství

Plakát z konzultace 31.10.2013, Plakát z 12.12.2013, Plakát z 20.2.2014, Plakát na 24.4.2014, Plakát na 29.5.2014, Plakát na 26.6.2014, Plakát na 16.10.2014, Plakát na 27.11.2014, Plakát na 11.12.2014, Plakát 22.1.2014, Plakát 19.2.2015, Plakát 19.3.2015, Plakát 23.4. 2015, Plakát 28.5. 2015, Plakát 18.6.2015

Číslo aktivity: 04

Název klíčové aktivity: Podpora zaměstnanosti vznikem předškolky a hlídáním dětí

Vznik služby péče o děti neumístěných do MŠ bude určen zaměstnaným osobám partnerských firem a úřadů (v
případě volných kapacit i pro veřejnost). Bude fungovat od září 2012 do června 2015.
Kapacita předškolky bude 15 dětí, prostory budou v souladu s platnou legislativou. Chod předškolky zajistí
manažerka a pečovatelé či pečovatelky. Kapacita bude naplněna (příloha 009) a předběžný počet osob z
partnerských firem a úřadu, které by chtěly v září 2012 umístit své děti do předškolky (Siemens – 5 dětí, Subterra
2 děti).
Finanční manažerka zodpovídá za ekonomiku chodu předškolky.
Pečovatel/ky předškolky i pečovatel/ky pro hlídání dětí absolvují akreditovaný pečovatelský kurz (162 hodin).
Pečovatel/ky budou hlídat děti při genderově orientovaných seminářích, osobním genderovém poradenství a při
rekvalifikačních kurzech osob s malými dětmi evidovaných na Úřadu práce v Tišnově (příloha 013).
Technické vybavení bude obsahovat 3 kulaté dětské stoly, 17 lehátek na spaní, skříň na lehátka, 17 dětských
židlí, kancelářský stůl a židli, kontejner, dětský ponk, knihovničku, skříně, police, dětskou kuchyňku, šatní
uzamykatelné skříně, zábrany na schody, vybavení přípravny jídla včetně spotřebičů a nádobí (i termoboxů),
notebook, mobilní telefon, multifunkční zařízení, fotoaparát, USB disk, externí disk, CD přehrávač, televizi, DVD,
osvětlení, textilie, elektronického vrátného a vysavač, sportovní a výtvarné potřeby, odpadkové koše, přebalovací
pult, nástěnky, dekorace a vybavení herny (hračky, hry, nástroje…).
Výstupem této aktivity bude docházka do předškolky a počet pracovních míst vzniklých díky vzniku této služby.

Předškolka ESF

Číslo aktivity: 05

Název klíčové aktivity: Auditování 2 firem a 1 úřadu

Auditování 2 firem a 1 úřadu bude probíhat od října 2012 do března 2014.
Po popisu způsobu auditování je rozepsán časově tematický plán auditů dle firem a úřadu.
Popis: Na první schůzce s vedením firmy (úřadu) a manažerkou, supervizorkou a s auditorkami i s asistenty či
asistentkami auditorek se vyjasní nároky na audit, dojde ke specifikaci písemných podkladů o firmě, které mohou
poskytnout (firemní řád, počty a charakteristiky zaměstnanců, aj.). Proběhne analýza dokumentů (včetně
například webových stránek), dotazníkové šetření (lze pojmout obecněji, nebo se více zacílit na některé oblasti, v
zásadě jde o to pokrýt témata, jako jsou – přijímání zaměstnanců, odměňování, kariérní postup a možnosti
vzdělávání, flexibilita práce a podmínky pro slaďování, obtěžování), terénní šetření – pozorování (je-li umožněno),
skupinové rozhovory (tzv. fokusní skupiny – vybrané skupiny zaměstnanců – vedoucí, určité profese, rodiče
malých dětí atp.) a individuální rozhovory (pro doplnění vzorku). Sociolog/žka uvede zkoumání auditu do
elektronické podoby a analyzuje výsledky. Na závěr proběhne prezentace předběžných výsledků a vytvoří se
plán oficiální prezentace. Oficiální prezentace (lze pro určitou skupinu, ale i otevřená pro celou firmu-úřad atp.)
Časově tematický plán:
1)Auditování Siemensu Drásov proběhne od října 2012 do září 2013.
Při počtu zaměstnanců (608) je třeba udělat 4 – 8 fokusních skupin a aspoň 10 rozhovorů.
2) Auditování Subterry Tišnov proběhne od října 2013 do prosince 2013.
Při počtu zaměstnanců (122) je třeba udělat 2-3 fokusní skupiny a aspoň 3-4 rozhovory.
3) Auditování Městského úřadu v Tišnově proběhne od ledna do března 2014.
Při počtu zaměstnanců (118) je třeba udělat 2-3 fokusní skupiny a aspoň 3-4 rozhovory.
Výstupem této aktivity (KA 04) budou navržená opatření předaná v tištěné podobě pro firmy a úřad.

Číslo aktivity: 06

Název klíčové aktivity: Genderově orientované semináře

Manažerka a asistentka zajistí realizaci genderově zacílených seminářů pro zaměstnavatele, zaměstnance i
veřejnost.
Konaly by se jednou za půl roku, tj. celkem šestkrát v rámci projektu (11/2012, 5/2013, 11/2013 ,5/2014, 11/2014,
5/2015).
Na základě partnerské smlouvy se seminářů budou účastnit lidé z partnerských firem a úřadů a budou nabídnuty
i veřejnosti. Při seminářích bude nabídnuta možnost hlídání dětí pečovatelkou či pečovatelem RC Studánka, o.s.
Bude vybráno 6 seminářů z nabídky seminářů, které může GIC Nora o.p.s. realizovat (Rovné zacházení a
diskriminace, Flexibilní formy organizace práce, Slaďování osobního a pracovního života, Gender a marketing,
Aktivní otcovství, Gender mainstreaming, Rovné zacházení ve firmách, Genderově citlivé vzdělávání, Gender v
rodině) pro zástupce RC Studánka, partnery a veřejnost. Přednášející se většinou rekrutují z řad VŠ pedagogů a
pracovníků AV ČR. Většinou by se jednalo o 2-3 hodinové přednášky/workshopy.
Náhradní pečovatel/ky absolvují akreditovaný pečovatelský kurz (162 hodin) a tím bude umožněno hlídání dětí
pečovatelkou či pečovatelem při seminářích.
V přednáškové místnosti se budou konat i porady týmu.
Technické vybavení přednáškové místnosti zahrnuje 3 stoly a 20 jednacích židlí a flipchart.
Výstupem KA budou prezenční listiny ze seminářů.

21.11.2012 Seminář Slaďování soukromého a pracovního života Fotogalerie

28.5.2013 Workshop Mapování a řízení vlastních kompetencí Fotogalerie

12.11.2013 Seminář Flexibilní pracovní režimy/právní hledisko Fotogalerie

19.5.2014 Seminář Náklady a zisky rovných příležitostí Fotogalerie

19.11.2014 Seminář Gender před tabulí aneb Potřebují holky a kluci rozdílnou výchovu? Fotogalerie

15.5. 2015 Seminář Žena v pracovním právu – Fotogalerie

20.5.2015 Seminář Začněte podnikat na rodičovské – Fotogalerie

2.6.2015 Seminář Rovný neznamená stejný – Fotogalerie

Číslo aktivity: 07

Název klíčové aktivity: Vyhodnocení navržených opatření a vytvoření informačního materiálu

Vyhodnocení navržených opatření na základě auditů ve firmách a na úřadech auditorkami, asistenty či
asistentkami auditorů a supervizorkou i manažerkou proběhne od dubna 2014 do dubna 2015. Po celou dobu
realizace projektu prochází evaluací cílová skupina formou vyplňování dotazníků, pozorováním či rozhovory.
Snahou bude zajistit co nejvyšší počet osob, kterým genderový audit pomohl při slaďování osobního a rodinného
života.
Manažerka a asistentka zajistí také přípravu informačního materiálu na rovné příležitosti ve spolupráci s Úřadem
práce v Tišnově (příloha 013) a GIC Nora. Bude určen zaměstnavatelům, zaměstnancům (dle vyhodnocení
auditů firem), úředníkům (dle vyhodnocení úřadů a spolupráce s úřadem práce) i široké veřejnosti (i
nezaměstnaným) z perspektivy uvedených pozic. Informační materiál uvede veřejnost nejprve do problematiky
rovných příležitostí. Bude objasňovat základní pojmy jako gender x pohlaví, genderové stereotipy, genderové
role, skleněný strop, vertikální a horizontální segregace, genderový budgeting, genderový mainstreaming, kvóty,
rovné příležitosti pro ženy a muže a slaďování osobního a pracovního života. V další části se bude zaměřovat na
podrobnější vysvětlení některých oblastí genderové problematiky – např. rovné zacházení ve firmách či flexibilní
formy organizace práce. Informace budou vycházet z údajů získaných při auditování firem a úřadu ve spolupráci
s Úřadem práce v Tišnově. Bude distribuován do obcí regionu Tišnovsko na obecní či městské úřady, do velkých
firem apod.

PROČ MAJÍ ZAMĚSTNAVATELÉ PODPOROVAT ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA?
ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ PRO TY, KDO HLEDAJÍ PRÁCI NEBO JSOU NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ
CO POTŘEBUJÍ ZAMĚSTNANCI A ZAMĚSTNANKYNĚ VĚDĚT O ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTECH?

Číslo aktivity: 08

Název klíčové aktivity: Kulatý stůl a tisková konference

Závěrečná fáze proběhne v květnu a červnu 2015. Manažerka s asistentkou zorganizují kulatý stůl se zástupci
jednotlivých partnerských firem a úřadů o tom, jaké konkrétní výsledky audit a jeho navržená opatření přinesl a
zároveň se zde vytvoří podklady pro tiskovou konferenci.
V RC Studánka bude na závěr projektu uspořádána samostatná klíčová aktivita – tisková konference s účastí
místních médií v projektem vybavené přednáškové místnosti, prostřednictvím které zajistí koordinátorka a její
asistentka, supervizorka, auditorky i asistenti či asistentky informování širší veřejnosti a dotčených subjektů o
výstupech projektu a o problematice rovných příležitostí vůbec. Firmy a úřady přednesou svá aplikovaná opatření
na rovné příležitosti v praxi. Veřejnost a zástupci dalších firem na Tišnovsku se mohou na základě nich inspirovat
ve své firmě a budou mít možnost využít genderových služeb v RC Studánka, které budou poskytovány i po
skončení projektu (semináře, poradenství, vyškolené asistentky či asistenti auditorek, hlídání dětí).
Finanční manažerka plně zodpovídá za celkové finanční řízení projektu.

Pozvánka
Fotogalerie

Realizační tým:

PhDr. Libuše Beranová
Manažerka genderových aktivit a služby péče o děti
T: +420 777 706 722
E: liba.beranova@tiscali.cz

Renata Poláková
Finanční manažerka a administrativní asistentka genderu
T: +420 777 706 723
E: renata.polakova@centrum.cz

Kateřina Machovcová, Ph.D.
Supervizorka
T: +420 777 607 963
E: katka.machovcova@gmail.com