DĚTSKÁ SKUPINA POTŮČEK

2.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK  2018/2019

Vzhledem k tomu, že po přijetí všech tišnovských dětí, které se nedostaly do MŠ, zbyla v dětské skupině Potůček volná místa, vyhlašuje Rodinné centrum Studánka 2. kolo přijímacího řízení. Do něj se budou moci přihlásit i děti, které se nezúčastnily přijímacího řízení do tišnovských školek. Požadavek trvalého pobytu dítěte v Tišnově zůstává. Dále je stanoveno věkové omezení – budeme přijímat pouze děti, které dosáhnou věku tří let do 30 . 4.  2019.

O přijetí rozhoduje pořadí podaných přihlášek. Proto pokud máte o dětskou skupinu zájem, neváhejte a podejte si přihlášku co nejdříve. Přihláška je ke stažení zde nebo v tištěné podobě k dispozici v kanceláři RC Studánka (Riegrova 318, Tišnov). Vyplněné přihlášky přijímáme buď elektronicky na adrese studanka.potucek@gmail.com (vyplněné, podepsané a oskenované) nebo v tištěné podobě v kanceláři RC Studánka, případně lze vytištěnou přihlášku hodit do poštovní schránky na bráně RC Studánka.

Po obdržení přihlášky budou rodiče neprodleně informováni prostřednictvím e-mailu, zda bylo jejich dítě vybráno k přijetí. V tomto e-mailu budou rodiče vyzváni k dodání dalších potřebných dokumentů. Pokud rodiče dokumenty nedodají, dítě nebude moci být přijato. Nutné dokumenty jsou: 

  1. vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list (ke stažení zde nebo v tištěné podobě v kanceláři RC Studánka)
  2. potvrzení o vazbě obou rodičů na trh práce –  pro osoby, které jsou zaměstnané, evidované na ÚP popřípadě studující nebo absolvující rekvalifikaci formulář ke stažení zde (vytiskněte a vyplňte pouze tu stránku, která se vás týká), pro OSVČ je potřeba doložit Potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociálním pojištění za rok 2017. 
  3. Pokud ani jeden z rodičů nemá v Tišnově trvalý pobyt, pak je nutné potvrzení z matriky o trvalém pobytu dítěte v Tišnově

Po dodání výše popsaných dokumentů podepíšeme smlouvu mezi RC Studánka a rodiči o zajištění péče o jejich dítě v dětské skupině Potůček.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Kateřinu Hromčíkovou (studanka.potucek@gmail.com, 777 706 723)

 

ADAPTAČNÍ ODPOLEDNE V DĚTSKÉ SKUPINĚ POTŮČEK

Zveme všechny přijaté děti v doprovodu rodičů na adaptační odpoledne do naší nově otevřené Dětské skupiny Potůček ve čtvrtek 30.8. v době od 15:00 do 18:00. Děti se budou moci seznámit již s vybavenými prostorami a hračkami, které pro ně budou připravené. Přítomny budou všechny pečovatelky. Prostor bude také na zodpovězení otázek ze strany rodičů. Těšíme se na vás při společném hraní a seznamování v Potůčku na Květnické 821, Tišnov.

 

OBECNÉ INFORMACE O POTŮČKU

Proč dětské skupina

Rodinné centrum Studánka nabízí od roku 2012 péči o nejmenší děti (převážně od dvou let). Vše začalo předškolkou Ptáčata, která byla součástí projektu ESF s názvem „Jsme si opravdu rovni a rovny?“(více o předškolce,  více o celém projektu) . Předškolka Ptáčata v letech 2012 – 2015 nabídla v každém školním roce místo pro 15 dětí ve věku 2 – 4 roky. Současně zahájila Studánka péči o děti ve třídě Jezírko, která funguje dodnes (podrobnosti zde). Jezírko je zřízeno na základě vázané živnosti péče o děti do 3 let věku. Nabízí každodenní, ale i občasnou péči o děti, děti jsou přijímány v průběhu celého roku až do naplnění kapacity. Cílem je individuální přístup k dětem a milé a laskavé prostředí. Tato péče je zcela hrazena rodiči (každodenní docházka 5 800 Kč/měsíc + strava). Vzhledem k tomu, že v Tišnově poptávka po místech v MŠ stále převyšuje nabídku a Jezírko už také musí zájemce odmítat, bylo Rodinné centrum Studánka díky svým zkušenostem a dobrému renomé osloveno městem Tišnovem ke spolupráci na řešení dané problematiky.

 

Od kdy a kde bude dětská skupina Potůček fungovat

Dětská skupina Potůček zahájení svojí činnost 3. 9. 2018 na ulici Květnická č. 821 (v budově bývalé kliniky Logo a ještě dříve „staré“ Studánky). Tento prostor poskytne Studánce za symbolické nájemné město Tišnov a v současné době začíná prostory rekonstruovat tak, aby vyhovovaly hygienickým požadavkům na zařízení péče o předškolní děti. Provozovatelem dětské skupiny bude Rodinné centrum Studánka. Studánka podala žádost o dotaci na zřízení a provozování dětské skupiny u MAS Brána Vysočiny, nyní čekáme na posouzení žádosti a doufáme, že budeme podpořeni. Plánujeme také žádat o dotaci u Jihomoravského kraje. Cílem je, aby částka, kterou budou rodiče za umístění dítěte v dětské skupině platit, byla srovnatelná s částkou, která se platí v MŠ (školkovné + stravné).

Dětská skupina bude provozována v souladu se zákonem 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a hygienickou vyhláškou č. 410/2005 Sb.

Zřízení dětské skupiny se nijak nedotkne Jezírka, které zajišťuje péči o děti na Riegrove 318. Jezírko bude i nadále fungovat ve stejném rozsahu jako doposud.

 

Otevírací doba, kapacita, zajištění stravy, koncept výchovy, cena

Potůček bude určen pro tišnovské děti mladší 4 let, které se nedostanou v řádném zápisu do mateřských školek, kapacita dětské skupiny bude 23 míst. Po ukončení školního roku v dětské skupině přejdou děti do MŠ a dětská skupina přijme nových 23 dětí na nový školní rok.

Otevřeno bude každý všední den včetně prázdnin 6:30 – 16:30. Celodenní strava bude zajištěna dovozem z MŠ Humpolka. Děti budou mít k dispozici dvě z části propojené místnosti, oplocené  venkovní hřiště a kopec Květnice, který začíná hned vedle. O děti budou pečovat tři kvalifikované pečovatelky (dle požadavků zákona o dětských skupinách a interních požadavků Rodinného centra Studánka).

Při práci s dětmi bude Studánka vycházet z principů, které uplatňuje v celé svojí činnosti – individuální přístup k dětem, bezpečné a laskavé prostředíi. Pečovatelky pro děti zajistí pravidelný denní program vedoucí k rozvoji dětí po všech stránkách a připraví pro ně věku přiměřené aktivity (výtvarné, hudební, sportovní a didaktické). V Potůčku plánujeme dětem nabídnout i montessori pomůcky. Hlavní pečovatelkou, která bude mít na starost pedagogický proces a výchovný plán bude Bc. Šárka Ondráčková, zkušená předškolní pedagožky, bývalá ředitelka MŠ Štěpánovice, dlouholetá vedoucí 1.Brďo Gingo v Tišnově a bývalá „studánková maminka“.

Cena za docházku dítěte včetně stravy bude srovnatelná s poplatky v MŠ, tedy cca 1 500 Kč měsíčně (tuto částku nebude možno vracet z důvodu nemoci dítěte a nebude ji možno z důvodu podmínek dotace ani odečítat z daně z příjmu jako tzv. „školkovné“).

Z důvodu čerpání dotace přes MAS Brána Vysočiny a z OPZ (Operačního programu zaměstnanost), budou muset oba rodiče přijatých dětí doložit potvrzení o zaměstnání, podnikání, studiu či registraci na ÚP (u rodičů na MD nebo RD, kteří již nemají platnou smlouvu z předchozího zaměstnání bude nutné potvrzení o registraci na ÚP). U rodičů samoživitelů pouze jeden rodič, u střídavé péče oba rodiče. Bez tohoto potvrzení nebude moci být dítě přijato.

Dále upozorňujeme, že dle nařízení zákona o dětských skupinách mohou být v dětské skupině umístěny pouze děti, které jsou řádně očkovány dle platných zákonů (stejný zákon jako u MŠ). Součástí přijetí dítěte do dětské skupiny je povinně vyjádření dětského lékaře o tom, že je dítě řádně očkováno.

 

Kontaktní osoba

Veškeré dotazy ráda zodpoví manažerka Rodinného centra Studánka Mgr. Kateřina Hromčíková, která má vybudování a následný provoz dětské skupiny na starosti.

Tel: 777 706 723

Email: studanka.potucek@gmail.com

 

DOPORUČENÍ RC STUDÁNKA, JAK POSTUPOVAT, POKUD MÁTE OBAVU, ŽE SE KVŮLI NÍZKÉMU VĚKU VAŠE DÍTĚ DO PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ NEDOSTANE

 

  1. PŘIHLASTE SE DO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO TIŠNOVSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL (Pro přijetí do dětské skupiny Potůček je potřeba rozhodnutí o nepřijetí do MŠ v Tišnově. Proto je potřeba projít nejprve přijímacím řízením do MŠ, a teprve pro nepřijaté děti je tu dětská skupina Potůček. Přijímací řízení do tišnovských MŠ probíhá elektronicky v období 2. 4. – 27. 4. 2018, více informací zde)
  2. POKUD JSTE NEBYLI PŘIJATI DO MŠ A MÁTE ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ, MŮŽETE SE PŘIHLÁSIT DO DĚTSKÉ SKUPINY POTŮČEK (Jak již bylo popsáno výše, přijímací řízení bude probíhat v červnu 2018, potřebné je trvalé bydliště dítěte v Tišnově, trvalé bydliště nebo zaměstnání rodiče na území MAS Brána Vysočiny a rozhodnutí o nepřijetí do tišnovské MŠ. Poté budou děti seřazeny podle data narození, starší mají přednost)
  1. ZÁROVEŇ PODEJTE CO NEJDŘÍVE PŘIHLÁŠKU DO JEZÍRKA (O přijetí do Jezírka rozhoduje pořadí přijetí přihlášek, není rozhodující věk, bydliště ani zaměstnanost rodičů. Zkrátka „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Přijímáme děti do naplnění kapacity a již se nám přihlášky na na šk.rok 2018/2019 vrší. Pokud se nakonec dostanete do MŠ nebo do Potůčku, můžete přihlášku stáhnout. Více o Jezírku, kontakt na koordinátorku Jezírka Blanku Mahelovou i přihlášku ke stažení naleznete zde).