Orgány spolku

Členská schůze

Je nejvyšším orgánem spolku. Může rozhodnout o všech věcech, které se týkají spolku. Schází se nejméně 1x ročně.

Rada

Výkonným orgánem spolku je rada. Je tříčlenná a její členové jsou voleni členskou schůzí na dva roky. Po svém zvolení členové rady vyberou ze svého středu předsedu. Rada se stará o běžný chod spolku, včetně přijímání nových členů. Při své činnosti je rada vázána rozhodnutími členské schůze a schváleným rozpočtem.

Členové rady: Kateřina Hromčíková , Soňa Kappelová, Martina Šaclová

Předseda

Je statutárním orgánem spolku. Je v zájmu spolku oprávněn jednat ve všech věcech. Řídí se přijatými usneseními členské schůze  a rady. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen rady. Jde o dobrovolnické funkce.

Předseda: Kateřina Hromčíková

Revizor

Je kontrolním orgánem spolku. Je volen členskou schůzí na dobu dvou let. Kontroluje hospodaření spolku a dodržování zákona a usnesení členské schůze při činnosti ostatních orgánů spolku. Má právo nahlížet do všech dokladů spolku.

Revizoři: Lenka Knechtová, Ing. Iva Šikulová

 

.